top of page

Činnosť 

STRATEGICKÉ KROKY

Klaster Cassovia Medi Valley má ambíciu byť zaradený ako strategicky významná investícia do zoznamu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Úmyslom klastra je dostať sa do povedomia aj v rámci Európskej únie, čím by získal prístup k zdrojom z kohéznych fondov EÚ na vlastnú administratívnu činnosť a priemyselný výskum. Jeho činnosť v sebe zahŕňa princípy ekológie, health and safety a vzdelávania, čím sú kapacity klastra atraktívne pre každého, kto chce výstupy vlastného výskumu overiť v reálnom čase, resp. realizovať výskum priamo v priestoroch a s prostriedkami CMV.

 

Strategicky dôležitá je aj snaha klastra o prepájanie už existujúcich výskumných celkov a ich jednotlivých aktivít, aby sa dosiahla koncentrácia know-how a informácií, z ktorých následne môže čerpať každý z členov. Nemenej významným zámerom a zároveň výhodou klastra je v praxi reálne využiť vedomosti a schopnosti vlastných študentov a poskytnúť im pracovnú príležitosť vo vlastnej organizačnej štruktúre. Vedomostný kapitál bude voľne prístupný pre všetkých členov - interný transfer vedomostí a know-how. Rovnako dôležité je aj prepájanie už existujúcich výskumných celkov a ich jednotlivých aktivít, aby sa dosiahla koncentrácia informácií, z ktorých následne môže čerpať každý z členov.

PREDMET ČINNOSTI

Predmetom činnosti klastra Cassovia Medi Valley je vytváranie ekonomických a spoločenských podmienok spolu so stimuláciou rozvoja ľudských zdrojov za účelom vybudovania významného klastra, ktorý bude predstavovať spoločnú iniciatívu vzdelávacích inštitúcií, samosprávy a popredných podnikateľských spoločností orientujúcich sa na medicínsky, kozmetický a farmaceutický priemysel. CMV chce svojimi aktivitami podporovať proces neustáleho zlepšovania kvality vzdelávacích a tréningových programov ponúkaných univerzitami v regióne.

 

Činnosť klastra sa rovnako orientuje na podporu a rozvoj iniciatív zameraných na zatraktívnenie prostredia regiónu východného Slovenska pre pracovnú silu v medicínskom a farmaceutickom priemysle a pre študentov z celého Slovenska ako aj zo zahraničia. CMV buduje nástroje podporuje inovácie, nápady a nové produkty medicínskeho, kozmetického a farmaceutického využitia s cieľom ich využitia v aplikačnej praxi. Regionálne partnerstvo podporujúce vedu a výskum chce prostredníctvom nových inovatívnych investícií priniesť do regiónu východného Slovenska pracovné príležitosti, ktoré budú vytvárať vysokú pridanú hodnotu v oblasti výskumu a vývoja. Z dlhodobého hľadiska je dôležité v rámci činnosti CMV vyhľadávať finančné zdroje a iné podporné fondy pre realizáciu svojich aktivít.

_DSC7465.jpg

Činnosť klastra Cassovia Medi Valley v skratke:

 • vytváranie ekonomických a spoločenských podmienok, stimulácia rozvoja ľudských zdrojov za účelom vybudovania klastra CMV, ktorý tak predstavuje spoločnú iniciatívu vzdelávacích inštitúcií, samosprávy a popredných podnikateľských spoločností orientujúcich sa na medicínsky, kozmetický a farmaceutický priemysel,

 • podporovanie procesu neustáleho zlepšovania kvality vzdelávacích a tréningových programov ponúkaných univerzitami v regióne sektorom,

 • podpora a rozvoj iniciatív zameraných na zatraktívnenie prostredia regiónu východného Slovenska pre pracovnú silu v medicínskom a farmaceutickom priemysle, pre študentov z celého Slovenska ako aj zo zahraničia,

 • budovanie nástrojov podporujúcich inovácie, nápady a nové produkty medicínskeho, kozmetického a farmaceutického využitia s cieľom ich využitia v aplikačnej praxi,

 • formovanie regionálnych partnerstiev podporujúcich vedu a výskum v rámci východoslovenského regiónu,

 • prostredníctvom nových inovatívnych investícií priniesť do regiónu východného Slovenska pracovné príležitosti, ktoré budú vytvárať vysokú pridanú hodnotu v oblasti výskumu a vývoja,

 • vyhľadávanie finančných zdrojov a iných podporných fondov pre realizáciu svojich aktivít.

Napĺňanie cieľov združenia sa realizuje najmä prostredníctvom nasledovných činností:

 • vzdelávacia, vedecká a výskumná činnosť,

 • informačná a propagačná činnosť,

 • organizovanie a zabezpečovanie seminárov, školení a konferencií,

 • príprava a realizácia projektov zameraných na podporu cieľov združenia,

 • vypracovanie analýz, štúdií a prognóz ďalšieho rozvoja regiónu a spoločnosti,

 • publikačná a vydavateľská činnosť,

 • mobilizácia zdrojov,

 • medzinárodná a cezhraničná spolupráca s organizáciami podobného charakteru.

VEDECKÁ ČINNOSŤ

Vedecko-aplikačná činnosť klastra Cassovia Medi Valley prebieha v 3 fázach:

 • 1. Materiálová výroba

S ohľadom na životné prostredie sú základom materiálovej výroby CMV biorozložiteľné polyméry (plasty). Ambíciou združenia je postupom času dosiahnuť stupeň komplexnej výroby, tzn. vyrábať všetky komponenty svojpomocne, čo v konečnom dôsledku ušetrí náklady na dovoz od externých dodávateľov.

 

 • 2. Priemyselná výroba

Základom priemyselnej výroby je najmä adjustáž a aditívna výroba. Adjustáž sa ďalej delí podľa skupenstva, s ktorým sa pracuje, na 2 typy:

 • Pevné skupenstvo je využívané na výrobu liekov a strojov.

 • Kvapalné skupenstvo sa používa na tvarovanie presných foriem - striekačiek (extrúzia) a krvných vakov s filtrom, ktorý dokáže odseparovať leukocyty z krvného preparátu.

 

Aditívna výroba v sebe zahŕňa najmä 3D tlač. Ide o postupné nanášanie a spájanie materiálu vo vrstvách, čím vzniká požadovaný objekt. Pri tejto metóde nevzniká žiaden odpad. 3D tlač sa používa prednostne na prototypovú výrobu, je však možné aplikovať ju v menších množstvách aj na sériovú výrobu.

 

 • 3. Finalizácia projektu

Klaster Cassovia Medi Valley má aktuálne na trhu dostupné 2 finálne produkty :

 • lasery 

 • diabetickú obuv.

Vzhľadom k tomu, že klaster zatiaľ nemá zabezpečený vlastný výskum na všetkých stupňoch výroby, niektoré komponenty nakupuje od externých dodávateľov. Týka sa to napr. laserov, v rámci ktorých CMV nakupuje optické riešenia, ale využíva vlastný software.

PRÍSTUPY

Úspech klastra Cassovia Medi Valley pramení z multidisciplinárneho prístupu. Spája v sebe oblasti bioinžinierstva, biomedicíny, kreatívneho priemyslu, umelej inteligencie či dokonca softwarového inžinierstva. Klaster stimuluje a posilňuje regionálnych aktérov za účelom výnimočnej produkcie, konkurencieschopnosti, zamestnanosti a spoločenských hodnôt. Výstupom činnosti klastra Cassovia Medi Valley má byť produkcia ľudských kapacít, vznik nových odborov a foriem vo vzdelávaní, a taktiež prepojenie vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivít s prostredím praxe a konečných užívateľov. Činnosť klastra Cassovia Medi Valley prebieha v súlade s Horizon 2020 (Rámcový program pre výskum a inovácie) a nadväzujúcou iniciatívou v oblasti vedeckého výskumu - Horizon Europe.

Mobil

+421 948 798 537

Email

Adresa

Sídlo 

Mojmírova 12

04001, Košice 
Slovensko

Vysunuté pracovisko

City Business Center V.

Karadžičova 16, 4. poschodie

821 08 Bratislava

Slovensko

Čo je Cassovia Medi Valley?

Cassovia Medi Valley (CMV) je klaster subjektov východoslovenského regiónu, medzi ktoré patria univerzity, výskumné inštitúcie, zdravotnícke zariadenia, podniky a regionálna samospráva. Primárnou snahou združenia CMV je koordinovať výskumno-vedecké, vývojové a inovačné aktivity subjektov regionálneho partnerstva. CMV umožňuje vytvárať novú úroveň udržateľnej regionálnej spolupráce medzi vysoko úspešnými organizáciami, ktoré zdieľajú spoločnú víziu premeny mesta Košice a Košického samosprávneho kraja na vedeckú, výskumnú a inovačnú oblasť, ktorá má ambíciu vyrovnať sa svojim národným, európskym aj globálnym partnerom. Primárnou ideou klastra je stať sa strediskom na podporu a aplikáciu vedomostí a poznatkov mladej generácie v oblasti biomedicíny, farmácie a kozmetiky.

bottom of page