top of page

Štruktúra

Orgány klastra Cassovia Medi Valley

Valné zhromaždenie - je najvyšším orgánom združenia, ďalšie orgány sú ním tvorené, resp. volené. Volí a odvoláva predsedu a členov správnej rady, predsedu a členov vedeckej rady a riaditeľa združenia. Valné zhromaždenie schvaľuje rozpočet na príslušný kalendárny rok a rozhoduje o strategickom smerovaní združenia. Práva a povinností jednotlivých členov združenia vykonávajú na valnom zhromaždení fyzické osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene daného člena, t. j. štatutárni zástupcovia, prípadne štatutárnym zástupcom poverená iná osoba na základe písomného splnomocnenia s osvedčeným podpisom splnomocniteľa.

Riaditeľ - je štatutárnym orgánom združenia, ktorý riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami správnej rady a koná v mene združenia. Rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, pokiaľ nie sú zverené do pôsobnosti iných orgánov združenia. Riaditeľ združenia je pri výkone svojej funkcie povinný sa riadiť uzneseniami valného zhromaždenia členov a uzneseniami správnej rady. Riaditeľ sa za svoju činnosť priamo zodpovedá správnej rade. Riaditeľa volí a odvoláva valné zhromaždenie členov na funkčné obdobie v trvaní 3 rokov.

Správna rada - je výkonným orgánom, ktorý usmerňuje a riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia členov. Správna rada má minimálne 3 členov, najviac však 5 členov. Členov správnej rady, vrátane jej predsedu, volí a odvoláva valné zhromaždenie členov.

Vedecká rada - je odborný poradný orgán združenia. Vedecká rada sa za svoju činnosť zodpovedá len správnej rade združenia. Vedecká rada má minimálne 2 členov, ktorí sú volení a odvolávaní správnou radou vrátane predsedu vedeckej rady.

Kontrolór združenia- Kontrolór združenia je kontrolným orgánom združenia najmä v ekonomickej a účtovnej oblasti. Kontrolór združenia vykonáva kontrolu činnosti združenia v rozsahu uvedenom v týchto stanovách. Kontrolóra volí a odvoláva valné zhromaždenie členov ad hoc na kontrolu vopred určenej záležitosti, najdlhšie v trvaní 3 rokov.

Pracovné skupiny - poradné orgány so zameraním na špecifické problematiky podporujúce ciele združenia v prospech jej členov. Aktuálne v rámci CMV fungujú 4 pracovné skupiny: skupina pre legislatívu a právo, skupina pre komunikáciu, skupina pre kvalitu a bezpečnosť potravín, skupina pre HR a vzdelávanie.

Revízna komisia - je kontrolným orgánom združenia a za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. V jej právomoci je návrh rozpočtu a kontrola hospodárenia združenia. Taktiež vydáva odporúčania k schvaľovaniu nových a mimoriadnych, tzv. čestných členov.

Mobil

+421 948 798 537

Email

Adresa

Sídlo 

Mojmírova 12

04001, Košice 
Slovensko

Vysunuté pracovisko

City Business Center V.

Karadžičova 16, 4. poschodie

821 08 Bratislava

Slovensko

Čo je Cassovia Medi Valley?

Cassovia Medi Valley (CMV) je klaster subjektov východoslovenského regiónu, medzi ktoré patria univerzity, výskumné inštitúcie, zdravotnícke zariadenia, podniky a regionálna samospráva. Primárnou snahou združenia CMV je koordinovať výskumno-vedecké, vývojové a inovačné aktivity subjektov regionálneho partnerstva. CMV umožňuje vytvárať novú úroveň udržateľnej regionálnej spolupráce medzi vysoko úspešnými organizáciami, ktoré zdieľajú spoločnú víziu premeny mesta Košice a Košického samosprávneho kraja na vedeckú, výskumnú a inovačnú oblasť, ktorá má ambíciu vyrovnať sa svojim národným, európskym aj globálnym partnerom. Primárnou ideou klastra je stať sa strediskom na podporu a aplikáciu vedomostí a poznatkov mladej generácie v oblasti biomedicíny, farmácie a kozmetiky.

bottom of page