top of page

Koncept

CIEĽ

Klaster Cassovia Medi Valley má jasnú víziu. Kladie dôraz na inovatívne technologické riešenia v oblasti biomedicíny, ktoré zvyšujú kvalitu života a zdravia, a zároveň posilňujú kvalitu regionálneho a v konečnom dôsledku aj národného potenciálu.

Jedným z hlavných cieľov CMV je získanie pozície významného národného klastra pre oblasť medicíny, farmácie a kozmetiky. Za účelom naplnenia tohto cieľa chce klaster vytvoriť priestor na uplatnenie a rozvoj slovenským startupom pre oblasť biomedicíny, čím sa zvýši ich schopnosť konkurovať aj v rámci globálneho prostredia. V nadväznosti na to klaster zdôrazňuje potrebu vybudovania inteligentného zdravotníctva približujúceho sa vízii Európskej komisie predstavenej v strategickom dokumente Open Innovation 2.0, ktorý kladie dôraz na aplikáciu nových prístupov v boji za zdieľané hodnoty, akými sú verejné zdravie, prosperita, rast či udržateľnosť v rámci ekológie.

 

Z dlhodobého hľadiska je preto plánom CMV poskytovať komplexný systém vývojových a inovačných služieb v rámci slovenského a európskeho trhu a zaradiť sa tak medzi úspešné národné a európske výskumné siete. CMV myšlienku Európskej komisie podporuje posilňovaním synergie medzi podnikateľským, vedeckým a vzdelávacím prostredím, tvorcami politík, regionálnymi autoritami a prostredím koncových užívateľov. Výsledkom je existencia raritnej inovačnej, kooperatívnej a kreatívnej platformy, ktorá produkuje technologické a znalostnej kapacity v rámci regionálneho prostredia.

_DSC7465.jpg

Pre zabezpečenie uvedenej vízie je prioritou klastra :

  • vytvoriť podmienky a zabezpečiť technickú, materiálnu, personálnu a organizačnú infraštruktúru,

  •  spájať výrobné spoločnosti,

  • vytvoriť platformu pre výmenu strategických informácií medzi jej jednotlivými členmi a partnermi s cieľom vzájomne podporiť vlastné aktivity v nadväznosti na rozvoj východoslovenského regiónu,

  • integrovať sa do národných a európskych výskumných sietí,

  • realizovať vlastný širokospektrálny zákaznícky orientovaný výskum a vývoj a aplikácia jeho výsledkov v podobe konkrétnych inovačných výrobkov.

Činnosť klastra Cassovia Medi Valley

Činnosť klastra Cassovia Medi Valley je zameraná na výskumno-vývojovú a inovačnú oblasť,

výchovno-vzdelávaciu činnosť a podnikateľskú činnosť. Na základe tejto vízie sa pod gesciou mesta Košice, Košického samosprávneho kraja, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickej univerzity v Košiciach, Fakultnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, spoločnosti MM MEDICAL s.r.o. a ďalších partnerov a spoločností vytvorí niekoľko prioritných výskumných oblastí. V záujme zvýšenia atraktivity regiónu pre investorov spája CMV konkurenčné subjekty, ktoré tak prispejú k budovaniu vedeckej a odbornej spoločnosti a vytvoria funkčný komunikačný kanál medzi vzdelávacími inštitúciami, nemocnicami, podnikateľskými subjektmi a regionálnou samosprávou.

Zámer

Prioritným zámerom vedecko-výskumného parku a klastra Cassovia Medi Valley je vytvorenie pevných základov pre rozvoj medicínskeho priemyslu. Jeho efektívne fungovanie a produkcia výsledkov predpokladajú vytvorenie intenzívnych väzieb medzi výskumom popredných vzdelávacích inštitúcií v regióne a priemyselnou výrobou. CMV vidí zdroj ľudského kapitálu pre vlastnú činnosť v nadaných študentoch partnerských univerzít, pre ktorých vytvorí optimálne podmienky, aby nepokračoval ich odliv do zahraničia.

 

Dlhodobým zámerom klastra Cassovia Medi Valley je vysokou profesionálnou činnosťou podporovať medziregionálnu spoluprácu vysokých škôl, nemocníc, mesta Košice, Košického samosprávneho kraja a popredných podnikateľských subjektov s cieľom zatraktívniť región pre potenciálnych investorov a vytvoriť tak podmienky pre efektívne podnikanie. CMV tento zámer podporuje posilňovaním synergie medzi podnikateľským, vedeckým a vzdelávacím prostredím, tvorcami politík, regionálnymi autoritami a prostredím koncových užívateľov. Výsledkom je existencia raritnej inovačnej, kooperatívnej a kreatívnej platformy, ktorá produkuje technologické a znalostnej kapacity v rámci regionálneho prostredia.

Mobil

+421 948 798 537

Email

Adresa

Sídlo 

Mojmírova 12

04001, Košice 
Slovensko

Vysunuté pracovisko

City Business Center V.

Karadžičova 16, 4. poschodie

821 08 Bratislava

Slovensko

Čo je Cassovia Medi Valley?

Cassovia Medi Valley (CMV) je klaster subjektov východoslovenského regiónu, medzi ktoré patria univerzity, výskumné inštitúcie, zdravotnícke zariadenia, podniky a regionálna samospráva. Primárnou snahou združenia CMV je koordinovať výskumno-vedecké, vývojové a inovačné aktivity subjektov regionálneho partnerstva. CMV umožňuje vytvárať novú úroveň udržateľnej regionálnej spolupráce medzi vysoko úspešnými organizáciami, ktoré zdieľajú spoločnú víziu premeny mesta Košice a Košického samosprávneho kraja na vedeckú, výskumnú a inovačnú oblasť, ktorá má ambíciu vyrovnať sa svojim národným, európskym aj globálnym partnerom. Primárnou ideou klastra je stať sa strediskom na podporu a aplikáciu vedomostí a poznatkov mladej generácie v oblasti biomedicíny, farmácie a kozmetiky.

bottom of page