top of page

Členovia

Kto je členom klastra Cassovia Medi Valley?

Klaster Cassovia Medi Valley má stálych a pridružených členov.

Dizajn bez názvu (5).png

MM MEDICAL s.r.o.

Stály člen

juhapharm_logo.png

JUHAPHARM s.r.o.

Stály člen

LaserLab_Europe_logo_edited.png

Medzinárodné laserové centrum

clen Laserlab Europe

Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice

Disponuje samostatným oddelením pre výskum a vývoj a vlastnými klinickými štúdiami a tým prispieva k činnostiam klastra. Rovnako je zapojenádo programu Európskej únie Horizon 2020 s možnosťou čerpania finančných zdrojov Európskej únie pre oblasť výskumu a inováciíazároveň aj hlavným nástrojom pri realizácii iniciatívy „Inovácia v Únii“, ktorá vyplynula zo zasadnutia Európskej rady zo 4. februára 2011 a uznesenia Európskeho parlamentu z 12. mája 2011 o Inovácii v Únii.

 

Splnením programových cieľov sa má dosiahnuť zvýšenie konkurencieschopnosti EÚ v globálnom meradle ako aj dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja.

unlp-logo_zakladna-verzia-01-e1644579919178.webp

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Spoločnosť JUHAPHARM s.r.o. vlastní sieť lekární a pôsobí aj v oblasti estetickej medicíny.

Partnerské univerzity disponujú cenným priestorovým, technickým a ľudským kapitálom potrebným na realizáciu vízie a cieľov klastra CMV.

 

Univerzity majú taktiež vybudované vlastné laboratóriá a vedecké parky, v ktorých uskutočňujú vlastný výskum slúžiaci pre potreby všetkým partnerom CMV.

upjs (1).png

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie
v Košiciach

Praktizuje vlastnú vedecko-výskumnú činnosť a je vybavená vlastným Medicínskym univerzitným vedeckým parkom. Cieľom vedecko-výskumnej činnosti je v zmysle aktuálneho dlhodobého zámeru UVLF dosiahnuť kvalitatívnu úroveň výskumnej a vývojovej činnosti zodpovedajúcu výskumnej univerzite európskeho štandardu v prioritných oblastiach vedecko-výskumnej činnosti univerzity, zameranej okrem iného aj na lekárske a farmaceutické vedy, regeneračnú medicínu, invazívne a neinvazívne liečebné postupy.

uvlfke.png

Technická Univerzita v Košiciach

Technická Univerzita v Košiciach je verejnou vysokou školou univerzitného typu poskytujúcou vysokoškolské vzdelávanie a umožňujúcou tvorivé vedecké bádanie a tvorivú umeleckú činnosť.

 

Univerzitný vedecký park TECHNICOM Technickej univerzity v Košiciach vytvára podmienky na realizáciu špičkového aplikovaného výskumu v oblastiach informačné a komunikačné technológie, elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy, strojárstvo, stavebné inžinierstvo, environmentálne inžinierstvo a zabezpečenie prenosu poznatkov z akademickej sféry do hospodárskej a spoločenskej praxe prostredníctvom transferu technológií.

TUKE_logo_edited.png

MM MEDICAL s.r.o.

Zakladajúcou spoločnosťou klastra Cassovia Medi Valley je MM MEDICAL s.r.o., orientovaná na výroba, výskum a vývoj novej generácie vstrebateľných materiálov kyseliny hyalurónovej, výrobu inovatívnych dermatologických laserov s ich následnou komercionalizáciou.

 

Spoločnosť MM MEDICAL je zameraná prevažne na aktivity v oblasti dermatokozmetickej medicíny, a to konkrétne:

•          návrh a výroba 3 typov vstrebateľného materiálu kyseliny hyalurónovej (classic, volume,booster) s pridaním vitamínov a antioxidantov,

•          výskum a výroba nového prototypu -kombinovaného typu dermatologického lasera, ktorý spája tri typy Nd:Yag lasera. Ide o výrobu prototypu, ktorý sa v súčasnosti nevyrába, keďže na trhu existujú iba samostatné lasery daného typu Nd:Yag lasera.

Dizajn bez názvu (5).png

JUHAPHARM s.r.o.

Spoločnosť JUHAPHARM s.r.o. vlastní sieť lekární a pôsobí aj v oblasti estetickej medicíny.

Partnerské univerzity disponujú cenným priestorovým, technickým a ľudským kapitálom potrebným na realizáciu vízie a cieľov klastra CMV.

 

Univerzity majú taktiež vybudované vlastné laboratóriá a vedecké parky, v ktorých uskutočňujú vlastný výskum slúžiaci pre potreby všetkým partnerom CMV.

juhapharm_logo.png

DC MEDICAL s.r.o.

Spoločnosť DC MEDICAL s.r.o. je svojou činnosťou v rámci klastra zameraná na výskum a vývoj novej generácie vstrebateľných materiálov kyseliny hyalurónovej.

Untitled-1_edited.jpg

Diawin Deutschland GmbH a DIawin RDM, s.r.o.

Diawin Deutschland GmbH a DIawin RDM, s.r.o. sa špecializujú na inovatívnu výrobu zdravotníckej obuvi určenej predovšetkým pacientom s diabetickou polyneuropatiou a diabetickou nohou. Diawin Deutschland GmbH je výrobcom špecializovanej zdravotníckej obuvi kategórie I, podľa platného európskeho certifikátu CE. Zdravotnícka športová obuv pod značkou Diawin bola prioritne vyvíjaná pre ľudí s diabetickou polyneuropatiou a diabetickou nohou, ale je vhodná aj pre ľudí ktorí trpia rôznymi ortopedickými problémami nôh – halux, široké nohy, kladivkové prsty, rôzne opuchy a pod.

 

Poslaním spoločnosti Diawin je prispieť k zníženiu počtu amputácií nôh spôsobených diabetom a informovať diabetikov o možnostiach viesť plnohodnotný spoločenský život.

dw_logo.webp
930243a2-5ab0-447f-bfd4-77815e779fcf_edited.png

Medzinárodné laserové centrum v Bratislave

Medzinárodné laserové centrum v Bratislave ako významný pridružený člen v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa zameriava na výskum v oblasti moderných technológií v rámci medicíny a biológie, a ako člen skupiny európskych excelentných laserových výskumných centier vytvára pre slovenských vedcov odborné aj materiálne predpoklady byť súčasťou procesu hľadania nových aplikácií svetla pre prospech ľudí. Medzinárodné laserové centrum je priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a slúži ako bázové vedecko-výskumné a vzdelávacie centrum rezortu pre laserovú techniku a fotoniku.

 

Medzinárodné laserové centrum sa zameriava na výskum v oblasti moderných technológií v rámci medicíny a biológie, a ako člen skupiny európskych excelentných laserových výskumných centier vytvára pre slovenských vedcov odborné aj materiálne predpoklady byť súčasťou procesu hľadania nových aplikácií svetla pre prospech ľudí.

stiahnuť_edited.png

Čo ponúka klaster Cassovia Medi Valley svojím členom?

Všetci z členov klastra Cassovia Medi Valley môžu v rámci klastra rozvíjať svoju vedeckú a výrobnú činnosť v spoločných priestoroch klastra, kde majú k dispozícií  materiálne, technické a personálne podmienky na vlastný výskum a výrobu. Personál klastra Cassovia Medi Valley je tvorený vedcami, odborníkmi a študentmi z prírodovedeckých, medicínskych, bioinžinierskych a farmaceutických odborov, čo zabezpečí vysokú kvalitu a vývoj výskumu a výroby. Lokalita výskumného strediska sa nachádza v lokalite mesta Košice, ktoré má veľký rozvojový potenciál pre výskumníkov a inovačné spoločnosti.

 

Primárnou ideou klastra je vytvoriť novú úroveň komplexu výskumných, vedeckých a výrobných stredísk  jednotlivých partnerov klastra Cassovia Medi Valley v regióne Košíc s cieľom umožniť rast spoločnej spolupráce a rozvoj inovatívneho priemyslu, ktorý podporuje vedomosti a poznatky mladej generácie v oblasti biomedicínskych vied. Takisto umožní svojim členom participovať na cezhraničných a medzinárodných výskumných projektoch a šíriť výsledky svojej činnosti nielen na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Zároveň sa bude snažiť o vytváranie priestoru pre rozvoj expertov v oblasti IT a príslušných odboroch vrátane aktívnej spolupráce so vzdelávacími inštitúciami.

ZÁUJEMCOVIA O ČLENSTVO V CMV

Záujemcovia o členstvo v klastri Cassovia Medi Valley, ktorí zdieľajú rovnaké hodnoty a majú záujme participovať na rozvoji biomedicínskeho, kozmetického a farmaceutického priemyslu v podmienkach mesta Košice a spolupodieľať sa tak na zvyšovaní konkurencieschopnosti východoslovenského regiónu majú možnosť bližšie sa informovať o fungovaní CMV a možnosti získania členstva u jednotlivých zakladajúcich členov i partnerov. Budeme radi, ak svojou činnosťou prispejete k podpore vedeckej, výskumnej a výrobnej činnosti v podmienkach Slovenskej republiky.

Blurry Drops

Hlavné úlohy klastra Cassovia Medi Valley:

1. Prepojenie väzieb medzi podnikateľskou, akademickou a verejnou  sférou s cieľom podporiť rast a šírenie inovácií do praxe.

 2. Príprava projektov na získavanie grantov a dotácií zo štrukturálnych  fondov EÚ.

 3. Spolupráca na medzinárodných

projektoch.

 4. Komplexná ponuka poradenských a odborných služieb svojim členom a tretím stranám.

Výhody, ktoré klaster Cassovia Medi Valley ponúka pre nemocnice:

 • vzdelávanie a vyškolenie pracovníkov so získaním certifikátu

 • testovanie laserových zariadení,

 • možnosť odkúpenia laserového zariadenia

 • budovanie dobrého mena

 • inovačný rozvoj

Výhody pre lekárov, profesorov a vedeckú verejnosť

 •  implementácia vedeckých poznatkov

 • účasť na medzinárodnom výskume a vývoji

 • získavanie informácií o nových technológiách, alebo zmenách

 • participácia na cezhraničných a medzinárodných výskumných projektoch

 • spolupráca so školami a vzdelávacími organizáciami

 • zlepšenie vzájomnej komunikácie a spolupráce s podnikmi,

 • spoločné výskumné a vývojové projekty s podnikmi a transfer znalostí a technológií zo škôl do praxe.

Hlavné výhody pre košický samosprávny kraj a mesto Košice

 • udržateľnosť vysokého počtu pracovných miest

 • zlepšenie podnikateľského prostredia

 • nové investície

 • prílev medzinárodného kapitálu

 • zvýšenie kreditu mesta

 • medzinárodný transfer technológií

 • sídlo moderného laboratória

 • zlepšenie vzájomnej komunikácie a spolupráce s podnikmi, vzdelávacími a 

        výskumno-vývojovými inštitúciami,

 • stabilizácia a rozvoj podnikov v regióne,

 • podpora výskumu, vývoja a inovácií v regióne,

 • zvýšenie konkurencieschopnosti celého regiónu

 • sektorová a regionálna podpora,

 • podpora verejného výskumu a inovácií,

 • podpora vnútorných vzťahov v regióne ako aj vzťahov s mimoregionálnymi firmami, inštitúciami.

Systém podpory rozvoja prostredníctvom vzájomnej spolupráce preto spája viacero podstatných faktorov ako sú:

Požiadavky na vedeckých partnerov klastra Cassovia Medi Valley:

1. Vyčlenenie človeka, ktorý bude koordinátorom pre všetky terajšie aj budúce projekty klastra Cassovia Medi Valley:

 • koordinácia projektu

 • účasť na stretnutiach

 • participácia pri príprave a výmene podkladov medzi partnermi

 • komunikácia medzi partnermi

 

2. Vyčlenenie človeka, ktorý bude koordinátorom pre projekt – laboratória laserov:

 • priestory pre laboratórium

 • zabezpečenie výskumu a vývoja v laboratóriu

 • koordinácia pri tvorbe časového harmonogramu prác

 • vytvorenie podmienok a zabezpečenie technickej stránky laboratória

 

3. Priestory pre laboratórium, možnosti a podmienky:

 • kooperácia pri zariaďovaní vybavenia laboratória resp. doplnenia, podľa požiadaviek  partnerov pre vedu a výskum

 • kde sa nachádzajú

 • aký druh výskumu je možné implementovať

 • podmienky využitia priestorov

 

4. Koľko doktorandov vieme zapojiť do laboratória a aké sú podmienky ich zapojenia?

 • spolupráca doktorandov na vede a výskume so súhlasom univerzity /množstvo doktorandov,

 počet hodín vyčlenených pre projekt, ich zameranie .../

 • riešenie pracovnoprávnych vzťahov zapojenia doktorandov do vedeckej činnosti /definovanie mzdových podmienok resp. príspevku pre ich činnosť a ďalšie/

 

5. Aké kapacity vie vyčleniť univerzita na výskum? aký personál? aké technológie?

 • množstvo pracovníkov, ktoré vie univerzita poskytnúť pre výskum

 • technologické vybavenie univerzity

 • ďalšie možnosti podpory pre vedu a výskum

 

6. Aká právna forma bude pri laboratóriu?

 • spoločný podnik s univerzitou

 • združenie v CMV (Cassovia Medi Valley) spoločné výskumné priestory  klastra budú disponovať požadovaným materiálnym, personálnym a technickým vybavením

 

7. Patentové pravá na prípadný výsledok vývoja budeme zdieľať

 • podmienky na patentové práva

 

8. Je možné našimi (kórejskými) inžiniermi využívať technológie technickej univerzity?

 • kapacita zahraničných inžinierov, ktorý môžu využívať vaše technológie

 • definovanie prípadných zmluvných podmienok

 • kritéria a požiadavky na zahraničných inžinierov

 

9. Pred príchodom Kórejských inžinierov je nevyhnutne spoločné s nami vytvoriť výskum nového kombinovaného laseru

 • aktívne stretnutia

 • spolupodieľať sa na rozvoji biomedicínskeho, laserového, kozmetického a farmaceutického

 priemyslu

 • spoločná komunikácia a určenie podmienok pre rozvoj lasera

 • spoločné definovanie špecifikácie laserov, ktoré chceme vytvoriť

 

10. Presný harmonogram stretnutí nášho tímu inžinierov a tímu inžinierov univerzity

 • koordinovanie pracovných procesov,

 • harmonogram konkrétnych termínov stretnutí

 

11. Je záujem u univerzity, aby chodili jej doktorandi na Exchange pobyty do Soulu k partnerovi?

 • podmienky pobytu v Soule

 • doba pobytu a spolupráca u partnera

 • počet doktorandov

 • zámer pobytu u zahraničného partnera

VÝZNAMNÁ SPOLUPRÁCA

Klaster Cassovia Medi Valley v novembri 2017 inicioval spoluprácu s kórejským partnerom (WONTECH) zameranú na výskum a výrobu nového prototypu, konkrétne kombinovaného typu dermatologického lasera, ktorý spája 3 typy Nd:Yag lasera. Zástupcovia CMV absolvovali pracovnú cestu do Kórey za účelom zoznámenia sa so zahraničným partnerom z farmaceutického priemyslu, na ktorej prebehli rokovania o spoločnej vízii projektu. V rámci návštevy zástupcovia absolvovali vstupné technologické školenia a dohodli spoluprácu – joint venture. Zároveň zástupcovia klastra Cassovia Medi Valley pozvali kórejských partnerov na návštevu Slovenska a zoznámenie sa s našimi priestormi, zástupcami a technickým vybavením.

 

V rámci niekoľkodňovej návštevy kórejských partnerov na Slovensku prebehlo predstavenie členov CMV, spoločnej vedecko-výskumnej činnosti a vízie. Uskutočnila sa návšteva TUKE, UPJŠ, oficiálne prijatie u primátora mesta v priestoroch Starej radnice nasledované obhliadkou dermacentier v Košiciach, Nitre a Bratislave.

Mobil

+421 948 798 537

Email

Adresa

Sídlo 

Mojmírova 12

04001, Košice 
Slovensko

Vysunuté pracovisko

City Business Center V.

Karadžičova 16, 4. poschodie

821 08 Bratislava

Slovensko

Čo je Cassovia Medi Valley?

Cassovia Medi Valley (CMV) je klaster subjektov východoslovenského regiónu, medzi ktoré patria univerzity, výskumné inštitúcie, zdravotnícke zariadenia, podniky a regionálna samospráva. Primárnou snahou združenia CMV je koordinovať výskumno-vedecké, vývojové a inovačné aktivity subjektov regionálneho partnerstva. CMV umožňuje vytvárať novú úroveň udržateľnej regionálnej spolupráce medzi vysoko úspešnými organizáciami, ktoré zdieľajú spoločnú víziu premeny mesta Košice a Košického samosprávneho kraja na vedeckú, výskumnú a inovačnú oblasť, ktorá má ambíciu vyrovnať sa svojim národným, európskym aj globálnym partnerom. Primárnou ideou klastra je stať sa strediskom na podporu a aplikáciu vedomostí a poznatkov mladej generácie v oblasti biomedicíny, farmácie a kozmetiky.

bottom of page